Legislatíva

V zmysle zákona č. 546/2010 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (z 9. decembra 2010) vyplýva povinným osobám od 1. januára 2011 povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle zmluvy, faktúry a objednávky, ktoré sa získali prostredníctvom verejných prostriedkov alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Podľa §5a zákona je povinnou osobou každé mesto, mestská časť, obec alebo vyšší územný celok a musí povinne na svojej internetovej stránke zverejňovať svoje zmluvy, objednávky a faktúry pretože nakladá s verejnými prostriedkami. V zmysle §47a je zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Podľa §5b povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia a faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Ustanovenia zákona sa vzťahujú na povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, na objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a na faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

- odkaz na Z.z. č. 546/2010
Zákon ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

- odkaz na Z.z. č. 211/2000
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

- odkaz na Z.z. č. 312/2010
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy